Tham gia giao hữu bóng đá tại Hội khỏe lần thứ IX – Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội