Đoàn thanh niên tập huấn sinh hoạt ngoại khóa chào mừng ngày 20-10